in

คำประกาศเจตนารมณ์ในวันตรวจสอบข่าวลวงโลก

Happy International Fact-Checking Day 2021!
คำประกาศเจตนารมณ์ในวันตรวจสอบข่าวลวงโลก
.
เนื่องจาก 2 เมษายน ของทุกปีได้รับการจัดให้เป็นวัน “วันตรวจสอบข่าวลวงโลก” หรือ International Fact-Checking Day 2021 ที่ประกาศโดยเครือข่ายองค์กรตรวจสอบข่าวสากล หรือ International Fact-Checking Network – IFCN ที่มีสมาชิกเป็นองค์กรตรวจสอบข้อมูลข่าวสารครอบคลุมในหลายประเทศทั่วโลกเน้นประเด็นข้อมูลสุขภาวะโดยเฉพาะในยุคโควิด19 ประเด็นข่าวเชิงวารสารศาสตร์ และ ข่าวสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน โดยมุ่งหวังว่าผู้คนในสังคมจะให้ความสำคัญกับ ‘ข้อเท็จจริง’ และ ‘การตรวจสอบข้อเท็จจริง’ กันให้มากขึ้นในยุคดิจิทัลที่ข่าวลือข่าวลวงเผยแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วไม่มีจุดจบสิ้น
.
โดยในปีนี้ทาง IFCN ได้ร่วมกับภาคีรวม 39 องค์กรทั้งระดับชุมชน ระดับชาติ และ ระดับสากล จัดงานสัมมนาแบบไฮบริดขึ้นในประเทศไทยเพื่อร่วมรณรงค์ให้เกิดกการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารของพลเมืองและสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ทุกคนในสังคมยุคดิจิทัลเป็นผู้ตรวจสอบข่าวสาร (Fact-Checkers) ด้วยเช่นกัน เพื่อลดปัญหาความสับสน ความเข้าใจผิด ผลกระทบด้านลบของข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ที่มีเชิงปริมาณและความซับซ้อนมากขึ้น
.
จึงนับเป็นวาระอันพิเศษยิ่งที่ 39 องค์กรได้ร่วมกันจัดงานในโอกาสวันสำคัญนี้ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการทำงานร่วมกันตลอดทั้งปีจากวันนี้ไปจนถึงวันตรวจสอบข่าวลวงโลกในปีหน้า เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวของสังคม ส่งเสริมทักษะและเครื่องมือให้กับพลเมืองยุคดิจิทัลในการรับมือโรคระบาดข้อมูลข่าวสาร ขยายชุมชนตรวจสอบข่าวลวงให้กระจายออกไปอย่างกว้างขวางและมีความเข้มแข็ง ทั้งในภาคีสถาบันการศึกษา องค์กรภาค
ประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรสื่อมวลชน เป็นต้น
.
เราเชื่อมั่นว่า ข้อเท็จจริง และ ความเข็มแข็งของภาคพลเมือง จะช่วยทำให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของการไตร่ตรอง ใช้เหตุผล มีวิจารณญาณ เพื่อลดผลกระทบด้านลบยุคข้อมูลข่าวสารรวมถึงลดความขัดแย้งอันเนื่องจากความเข้าใจผิดด้วยเช่นกัน
.
2 เมษายน 2564
ศิวาเทล กรุงเทพมหานคร
จาก Zoom เชียงใหม่ อุบลราชธานี และปัตตานี

“พบผู้ป่วยโควิดนับร้อยคนในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส จริงหรือไม่”

“การอาบน้ำร้อนทุกวันเพื่อเพิ่มอุณหภูมิร่างกายสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้” จริงหรือไม่