in

ถ้อยคำเเถลง Deep South COFACT
เนื่องในโอกาสวันตรวจสอบข้อเท็จจริงนานาชาติ (International Fact-Checking Day 2021)

ถ้อยคำเเถลง Deep South COFACT
เนื่องในโอกาสวันตรวจสอบข้อเท็จจริงนานาชาติ (International Fact-Checking Day 2021)
.
เนื่องในโอกาสวันตรวจสอบข้อเท็จจริงนานาชาติ (International Fact-Checking Day 2021) ที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายการตรวจสอบข้อเท็จจริงนานาชาติ (International Fact-Checking Network – IFCN) ซึ่งมีสมาชิกเป็นองค์กรตรวจสอบข้อมูลข่าวสารครอบคลุมในหลายประเทศทั่วโลก โดยในประเทศไทย #เครือข่ายผู้ตรวจสอบความจริงร่วมหรือ_COFACT ก็ได้จัดงาน “วันตรวจสอบข่าวลวงโลก” นี้ด้วย เพื่อร่วมรณรงค์ให้เกิดกการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารของพลเมืองและสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ทุกคนในสังคมยุคดิจิทัลเป็นผู้ตรวจสอบข่าวสาร (Fact-Checkers)
.
Deep South Cofact – โคแฟค ชายแดนใต้ ก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายผู้ตรวจสอบความจริงร่วมที่อยู่ในภาคใต้ (COFACT) ทั้งที่เป็นสถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรสื่อมวลชนในการรณรงค์ให้เกิดกการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารของพลเมืองและสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ทุกคนในสังคมยุคดิจิทัลเป็นผู้ตรวจสอบข่าวสารร่วมกัน (collaborative fact checking) เรากำลังลงมือ

#ทำในระดับท้องถิ่น#Act_locally
#เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชาติ#Promote_Nationally
#และสร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งในระดับนานาชาติ#Strengthen_Globally
.
เราเชื่อมั่นว่า ข้อเท็จจริง และ ความเข็มแข็งของภาคพลเมือง จะช่วยทำให้สังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะสามารถเพิ่มการสื่อสารเชิงบวก (Positive Communication) ลดการสื่อสารที่ผิดปกติ (Information Disorder) อันนำไปสู่การบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดที่เราทุกคนฝันอยากเห็น คือ สังคมสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
.
#Cofact
#DeepSouthCofact
#CofactThailand
#کيت_سموا_اداله_ڤنچاري_کبنرن
#EveryoneIsAFactChecker
#เราทุกคนเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ย้อนฟัง COFACT LIVE TALK What to do when everyday is April fools?

[Live] 09.00 – 12.00 น. ความท้าทายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกันเวทีสัมมนาไฮบริดเนื่องในวาระ “วันตรวจสอบข่าวลวงโลก” (International Fact-Checking Day 2021)“ความท้าทายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกัน”