in

มีอยู่ 10 ประการ ซึ่งเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติได้แต่งมาเป็นกลอนในหนังสือ “เพียงความเคลื่อนไหว”

#หนึ่ง ฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อ
#สอง ทำกันทุกเมื่อ เชื่อไม่ได้
#สาม ตื่นข่าวป่าวมาอย่าเชื่อไป
#สี่ อย่าไว้ใจแม้แต่ตำรา
#ห้า อย่าเชื่อเพราะเดาเอาเองเล่น
#หก กะเกณฑ์คาดคะเนไว้ล่วงหน้า
#เจ็ด เพราะนึกตรึกตรองหรือตรวจตรา
#แปด เพราะว่าต้องตามธรรมเนียมตน
#เก้า อย่าเชื่อเพราะเพื่อควรเชื่อเขา
#สิบ ครูเราแท้แท้มาแต่ต้น
ก็ใช่จักเชื่อได้น้ำใจคน
จงเชื่อผล เชื่อเหตุ สังเกตเทอญ”
.
ในศาสนาพุทธมีคำสอนเกี่ยวกับการเชื่อ เรียกว่า #กาลามสูตร เป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แก่ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ มีอยู่ 10 ประการ ซึ่งเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติได้แต่งมาเป็นกลอนในหนังสือ “เพียงความเคลื่อนไหว”

[ COFACT x Digital4Peace ] March COFACT เพลงมาร์ชโคแฟคเนื่องในโอกาสวันตรวจสอบข้อเท็จจริงนานาชาติ 2564 (International Fact-Checking Day 2021)

“พบผู้ป่วยโควิดนับร้อยคนในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส จริงหรือไม่”