in

“แบ่งซองขายบุหรี่ มีความผิดทางกฎหมาย” … จริงหรือ ?

“แบ่งซองขายบุหรี่ มีความผิดทางกฎหมาย” … จริงหรือ ?

“แบ่งซองขายบุหรี่ มีความผิดทางกฎหมาย” … จริงหรือ ?
.
COFACT ร่วมช่วยกันตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น #ข้อมูลจริง เพราะ…
.
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มาตรา 39 วรรคสอง และมาตรา 65 วรรคสอง มีหลักคือ ห้ามไม่ให้มีการแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประภทบุหรี่ซิกาแรต ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท
สำหรับการแบ่งขายบุหรี่ซิกาแรต นั้น นอกจากเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 แล้ว ยังเป็นความผิดตามมาตรา 169 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท อีกด้วย ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายก็เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย
.
อ่านต่อได้ที่
ถ้าเจออะไรที่คุณสงสัยว่าจริงหรือเปล่า คุณเองก็สามารถค้นหาข้อเท็จจริงด้วยตนเอง หรือจะส่งให้เราช่วยตรวจสอบได้นะ
.

Written by DEEP SOUTH COFACT

โครงการเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมชายแดนใต้ โดย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ  บริษัท จริยะวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“Power Factor Saver สามารถประหยัดค่าไฟได้ถึง 50%” … จริงหรือ ?

“นาซ่าประกาศดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตก” … จริงหรือ ?