in

“มอ. ปัตาตานี งดการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา” … จริงหรือ ?

“มอ. ปัตาตานี งดการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา” … จริงหรือ ?

“มอ. ปัตาตานี งดการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา” … จริงหรือ ?
.
COFACT ร่วมช่วยกันตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น #ข้อมูลจริง เพราะ…
.
จากสถานการณ์ปัจจุบันพบที่ผู้ติดเชื้อCOVID- 19 ระลอกใหม่และมีจำนวน เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับเป็นช่วงของวันหยุดยาวเนื่องในโอกาสปีใหม่ที่มีการเดินทางและการรวมตัวในเทศกาล เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเป็นไปอย่างเรียบร้อย ทางมหาลัยจึงกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง ดังนี้
1. ให้คณะปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาเป็นแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-15 มกราคม 2564
2 สำหรับรายวิชาที่มีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือห้องปฏิบัติการให้อาจารย์ผู้สอนเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติ ให้อาจารย์และนักศึกษาบันทึกข้อมูลในแบบสำรวจเฝ้าระวัง ติดตามความเสี่ยงโควิด-19 ที่ https;/secret.oas.psu.ac.th/covid19
เพื่อการติดตามและประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าชั้นเรียน
3. ให้งดการจัดกิกรรมที่มีการรวมกลุ่มและการเดินทางไปทัศนศึกษา
4. ให้นักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติตนตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
5. ให้นักศึกษา อาจารย์ ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะประกาศให้ทราบทั่วกันในวันที่ 12 มกราคม 2564
.
อ่านต่อได้ที่
ถ้าเจออะไรที่คุณสงสัยว่าจริงหรือเปล่า คุณเองก็สามารถค้นหาข้อเท็จจริงด้วยตนเอง หรือจะส่งให้เราช่วยตรวจสอบได้นะ
.

Written by DEEP SOUTH COFACT

โครงการเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมชายแดนใต้ โดย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ  บริษัท จริยะวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“มีมิจฉาชีพรูปแบบใหม่แต่งตัวเป็นจนท.สาธารณสุข เคาะประตู ฉกเอาทรัพย์สิน” จริงหรือ ?

“ยะลาออกมาตราการ ใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยมีโทษปรับ 20,000” … จริงหรือ ?